Brands/Stolichnaya

Alcohol

Stolichnaya

Stolichnaya

Rusiya

Old brand, popular is USSR.